تاریخچه

بسمه تعالی

شرکت تعاونی خدماتی نصرآسمان درسال 1372 باعضویت ۲۱۲نفرازکارکنان شرکت هواپیمابی آسمان تشکیل واساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۶ماده و۸ تبصره پس ازتصویب مراجع ذیصلاح (اداره کل تعاون استان تهران) به مورد اجرا گذاشته شده است.

شرکت ازسال تأسیس (۱۳۷۲)لغایت سال ۱۳۷۲ هیچگونه فعالینی نداشته وباتغییراعضاء هیئت مدیره دوره اول در سال ۱۳۷۲ وتلاشهای انجام شده قراردادتامین نیروی انسانی ‌شرکت آسمان با نصرآسمان منعقد وعملا فعالیت های شرکت بااین قرارداد شروع شده است.ازآنجاییکه هدف نصرآسمان ازبدوتاسیس همکاری مستمرباشرکت آسمان بوده وبنابراین طی قراردادمذ کورتلاش شدتاقبل ازهراقدامی منافع شرکت آسمان مورد توجه قرارگیردوتاجاییکه امکان پذیراست مشکلات وسائل مبتلابه درحدمقدورات نصرآسمان حل و فصل گردد

نصراسمان دراقدام بعدی خودپیشنهاداجاره هواپیمادرمسیرهای جدید پروازی رابه آسمان ارایه وبا بازاریابی و تلاشهای فراوان نسبت به جذب مسافردرمسیرهای مذ کوراقدام نموده تاجاییکه مسیرهای پروازی که درسال 75 توسط این شرکت به مدت کوتاه بین 3 تا 6 ماه اجاره شده بودبعدازطی این مدت به صورت  خطوط پروازی منظم آسمان تا امروزباضریب اشغال صندلی درحدبسیارعالی درخدمت آسمان ومسافرین میهن عزیزاست.

درراستای فعالیت های جذب مسافربرای شرکت آسمان درمنطقه جنوب,شرکت بامشارکت بخش خصوصی اقدام به افتتاح دفاترفروش بلیط در شهرهای شیرازوبوشهرنموده وبا توجه به فعالیت های چشمگیردفاترمذ کوروبالابردن فروش شرکت توانسته فّروش بلیط های آسمان رادرکل منطقه,جنوب به نحومطلوبی ارایه وازهمین رهگذرهم شرکت آسمان وهم نصَرآسمان درچارچوب قراردادهای منعقده ازمزایای مربوطه بهره مندشدند.

درمرحله بعدی شرکت, باخرید تعداد 20 دستگاه خودروسواری قرارداد نقلیه آسمان رابانرخی معادل۳۰% کمترازنرخ اتحادیه منعقدوازسال 1375  تا کنون خدمات نقلیه آسمان  رابه نحومطلوب ارایه  نموده است وبه دنبال اقدام فوق قراردادهای دیگری منعقدوفعالیت های شرکت گسترش پافت.

شرکت درسال 77 پس ازجمع بندی عملکرد سه ساله خودمبلغ –  4.000.000.000 ریال سودداشته که بیشترین ارقام تشکیل دهنده سودفوق مربوط است به عملکردشرکت دررابطه بااجاره هواپیماوفروش بلیط دردفاترشیرازوبوشهر که سودمذ کوربنابرمصوبه مجمع عمومی به نسبت  50% دریافت نقدی و 50% افزایش سرمایه بین اعضاء  تقسیم گردید»بااحتساب مبلغ 670.000 ریال سودسال۷۴ تاپایان سال ۷۷شرکت به هرعضوخودمبلغ   4.000.000   ریال سودپرداخت نموده است. و سرمایه هر عضو را بمبلغ 7.200.000  ریال افرایش داده است

درپی تلاشهای گسترده درسراسرمیهن اسلامی وبااتخاذتصمیمات صحیح اقتصادی باروشهای پیشرفته
اقتصاددفترفروش بلیط درمرکزفعالیت های موضوعه واقع درخیابان استادنجات آلهی باشرایط بسیاعالی واقساط
مناسب خریداری وپس ازایجادتغیبرات لازم دردکوراسیون وادغام واحدهای تجاری واداری بااخذنمایندکی فروش از
شرکت هواپیمایی آسمان برابرتعرفه های مصوب فعالیت های فروش بلیط درتهران شروع وپس ازمدتی در
حدود 6 ماه دفترمذکوربه یکی ازفعالترین دفاترفروش بلیط درتهران برای آسمان تبدیل وآنجاییکه بامیانگین فروش
بلیط های خارجی وداخلی آسمان بالغ بر 4.000.000.000ریال ماهیانه بالاترین رقم فروش رادربین سایراژانس ها را نمایندگی های فروش بخش خصوصی دارد.

با عنایت به مراتب فوق الذ کرشرکت نصرآسمان درحال حاضرباوظایف مشروحه ذیل مشغول انجام وظیفه میباشد

۱-ارایه خدمات نطافت ساختمانها,آشیانه هاماکن ، دفاتر ومحوطه‌سازمانها و رگانهای مختلف.

۲-ارایه خدمات نقلیه به خدمه پروازی وسایرمأموریت های بااستفاده از34 دستگاه خودروی سواری نوهمراه با رآننده در نوبت های مختلف کاری.

۳-ارایه خدمات هندلینگ به هواپیماها

۳- تولید طبخ وتوزیع غذا

۵-طبخ وبسته بندی وتوزیع کترینگ

۶-رایه خدمات فنی ومهندسی وکارشناسی درسطوح مختلف.

۷-ارایه خدمات فروش بلیط وخدمات فرودگاهی.

جهت ارایه خدمات موضوعه شرکت ازسرمایه گذاری هاوتجهیزات مشروحه ذیل بهره می برد:

۱ -دفترمرکزی فروش درشیرازخیابان زند.

۲-دفترفروش بوشهر.

۲-دفترمرکزی فروش خیابان استادنجات الهی.

۴-تعداد 300 آژانس فروش بلیط درسراسرکشورجمهوری اسلامی ایران.

۵-تعداد 20 دفترفروش ونمایندگی درشهرستانهای مختلف.

۶-بهره‌برداری ازسیستم رزرویشن متمرکزدرشیرازبااستفاده ازپیشرفته ترین سیستمهای رایانه ای.باگسترش فعالیت های شرکت درسطوح مختلف وپیش بینی فعالیت های آتی درسال 79 اقدام‏ به عقد قرارداد خرید نرم افزاری جهت ایجادیک سیستم مکانیزه برای کلیه واحدهای شرکت نموده ونرم افزارمذکورباهمکاری موسسه ویژه سپاکام درحال حاضرطراحی وتحویل شرکت گردیده تا پس ازاریه آموزشهای لازم کلیه سیستمهای شرکت را پوشش داده وواحدهای اداری ومالی وفروش وغیره کلاتحت سیستم راانه ای فعالیت نمایندکه این امرموجب روز بودن اطلاعات شرکت ودقیق ترشدن مسائل شرکت خواهدشد.

درکنارفعالیت های اقتصادی فوق وجهت رسیدن به استقلال وخود کفایی بیشترفعالیت های مشروحه ذیل نه با هدف سوددهی مألی بلکه باهدف دستیابی به سودمالی ومعنوی برای اعضاء درشرف انجام است که برنامه ریزی هت تکمیل فعالیت ها انجام پذ یرفته وبا اولویت های خاص موضوع پیگیری می شود

احداث بنایی به متراژ2700 متردرزمینی به مساحت ۵۶۰۰مترواقع دربلوار کاوه کوی نصرکه پروانه ساخت این بنا درسال 79 اخذ ودرحال حاضراقدام لازم درخصوص فونداسیون آن صورت گرفته که درصورت تکمیل بنا درخصوص بهره برداری ازان به نفع اعضاء اقدام خواهد شد.

درسال 79 درجهت توسعه فعالیت های فرهنگی وآموزشی درچار چوب توافقنامه منعقده فی مابین وزارت تعاون

وزارت آموزش وپرورش اقدام به خریدیک باب مدرسه باکاربری راهنمایی پسرانه شده ودرنیمه اول سال بنای

مدرسه بازسازی وتجهیزات آموزشی آن خریداری وبرای سال تحصیلی 80-۸۱ باتعداد 70 نفردانش  آموزپسردرمقطع راهنمایی بازگشایی شده است.دربرنامه های آتی درنظراست نسبت به گسترش این مجموعه فرهنگی وآموزشی در مقاطع تحصیلی مختلف وتوسعه آن ازنظرمکانی وتجهیزات اقدام گردد,درحال حاضراین مجتمع بابهترین وسایل تحت آموزش وسایت رایانه ای مجهزومعلمان مجرب مشغول آموزش وپرورش فرزندان عزیزاین مرزوبوم می باشد

درسال 76 یک قطعه زمین درپونک ‌خریداری شدکه درزمین مذکوربنایی به مساحت360 مترمریع دردوطبقه و0 ۱۶ مترمربع همکف  در 100 متر زیرزمین احداث ودر نظراست درآینده نزدیک وبااخدمجوزهای لازم نسبت  به افتتاح یک کلینیک دندان پزشکی وارایه خدمات بهداشتی ودرمانی اعضاء از آن  برداری گردد.

سرمایه گذاری مرتبط باموضوع وهدف شرکت درخصوص فعالیت های ایرانگردی وجهانگردی اقدام به خرید یک مجتمع توریستی به صورت هتل آپارتمان شده است که پس از تکمیل بنای بنای آن فعالیت های ایرانگردی وجهانگردی شرکت راتوسعه بخشیم.بنای مذ کوردرحداتمام سفت کاری با 660 مترمربع زمین  و  3600  مترمربع بنادر 9طبقه و40 واحد سوئیت آپارتمان وطبقه همکف جهت افتتاح دفاترخدمات ایرانگردی وجهانگردی وفروش بلیط وغیره واقع دریکی ازبهترین مناطق شهرمقدس مشهد(خیابان جهانبانی)در آینده نزدیک ازفعالیت های چشمگیرشرکت خواهد شدودربرنامه ریزی های کلی درنظراست نسبت به جذب زواربارگاه حضرت ثامن الحجج(ع)ازکشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به مشهدمقدس آزاین مجموعه به همراه ارایه سایرخدمات ازقبیل تورهای سیاحتی وزیارتی بهره برداری گردد.

ناوگان نقلیه شرکت اعم ازناوگان دراختیار آسمان وناوگان مسئول ارایه سایرخدمات درسال 1380  کلا نوسازی گردیده ودرحال حاضر خدمات نقلیه به سازمانهای مختلف وسیله ناوگانی باتوانایی بالاارایه می گر دد.

باوجودیکه تلاشهای بسیاری توسط عده ای جهت ایجاد رکودوتعطیلی شرکت صورت پدیرفته لیکن باعنایت به عدم وجودهرگونه مشکل قانونی درخصوص اداره امورشرکت بیشتروقت اعضاء فعال هیئت مدیره درسالهای 79و۸۰  مصروف پاسخگویی به شکوائیه هاونامه پراکنی های این عده گردیده که درصورت صرف این اوقات درجهت فعالیت های شرکت عملکردبه مراتب بهترازآنچه که دراین گزارش آمده است بود.

در خاتمه از تلاش های دلسوزانه وارزشمند مسئولین محترم وزارت تعاون بخصوص دفتر تعاونی های خدمات که همواره در تحقق اهداف اصل چهل وچهارم قانون اساسی و در بخش اقتصاد تعاونی جمهوری اسلامی ایران این شرکت را یاری نموده اند و همواره از رهنمود های دفتر یاد شده بهره برده ایم کمال تشکر را دارد .

شرکت تعاونی خدماتی نصر آسمان